Gotlib, hommage par Rodho

 

img_0035

Gotlib, 1934 – 2016.

 

img_0035